Tằng Tổ húy Bình

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Bình
(256,1524)
Tằng tổ đại :Trương sỉ húy Bình (chi đệ nhị) Nhất lang

Nam tử