Tằng Tổ húy Huyến

Thân sinh

1830 - 29/9/1903

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Huyến
(236,1333)
Tằng tổ đại :Trương sỉ húy Huyến (chi đệ tam) Nhất lang