Tằng Tổ húy Phát

Thân sinh

1830 - 29/9/1903

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Phát
(2162,1313)
Tằng tổ khảo:Tiền nhất trường thi sinh kiêm trung lý trưởng Trương trưởng công húy Phát, Mậu Tý niên (1868). Tạ thế Đinh Hợi niên (1947) Nhị ngoạt sơ lục nhật (06/02) kỵ. Thụy ôn hòa phu quân
Tằng tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Mậu, hiệu từ thuận nhụ nhin
Trương kế thất Lê thị húy Nho, hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử