Cao Tổ húy Cầu (毬)

Thân sinh

Thông tin

?
16/9
Cao Tổ húy Cầu (毬)
(2354,923)
 • Cao
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • ,
 • thôn
 • trưởng
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thủ
 • chỉ
 • Trương
 • trọng
 • phủ
 • huý
 • Cầu
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Cửu
 • ngoạt
 • thập
 • lục
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .