Tằng Tổ húy Lầu

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Lầu
(1163,412)
Tằng tổ khảo:Tiền bản xã hương trung kỳ lão Trương trưởng công húy Lầu, Thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Phong, hiệu từ thuận nhụ nhin
Trương kế thất Lê thị húy Thê, hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ