Tằng Tổ húy Thước

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Thước
(461,136)
Tằng tổ khảo : Tiền thập lý trưởng hương trung kỳ lão Trương quý công húy Thước (chi đệ tứ), Thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lệ thị Trang, hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử