Tằng Tổ húy Cơ

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Cơ
(261,126)
Tẳng tổ khảo :Tiền thập lý trưởng hương trung kỳ lão Trương trọng công húy Cơ thụy ôn hòa phu quân.
Tằng tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Lạc, hiệu từ thuận nhụ nhin
Trương kế thất Dương thị húy Hên, hiệu từ thuận nhụ nhin

Nam tử