Cao Tổ húy Vệ (衛)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Vệ (衛)
(2051,722)
 • Cao
 • tổ
 • đại
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • thúc
 • Vệ
 • phủ
 • quân
 • .
 • Thiếp
 • cải
 • giá
 • .

Huynh đệ