Cao Tổ húy Toàn (全)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Toàn (全)
(1950,712)
 • Cao
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • thúc
 • Trương
 • Toàn
 • phủ
 • quân
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ
 • thừa
 • lệnh
 • thúc
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .

Huynh đệ