Cao Cao Tổ húy Sanh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Sanh
(64,151)
Cao cao tổ khảo: Tiền bản xã, hương trung kỳ lão Trương quý công húy Sanh (chi đệ lục), thụy ôn hòa phụ quân
Cao cao tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Nhiên, hiệu từ thuận nhụ nhin