Cao Cao Tổ húy Đường

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Đường
(344,131)
Cao cao tổ khảo : Tiền ưu binh, đội trưởng, thăng hương đình kỳ lão, Trương quý công húy Đường thụy cương trực phu quân.
Cao cao tổ tỉ : Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy tặng hiệu từ thuận nhụ nhin