Cao Tổ húy Miễn (勉)

Thân sinh

Thông tin

183?
7/6
Cao Tổ húy Miễn (勉)
(1854+4,666)
 • Cao
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • sắc
 • mục
 • kiêm
 • thôn
 • trưởng
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • phủ
 • huý
 • Miễn
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • thất
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thượng
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trương
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Lân
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • phúc
 • hậu
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoài
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Tân
 • Dậu
 • niên
 • ngũ
 • ngoạt
 • ngũ
 • nhật
 • .
Nghĩa trang Cao tổ huý Miện
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/intl.so' - libicui18n.so.57: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '50',
  'slug' => 'cao-to-huy-mien-mian',
];

$_SERVER = [
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sun, 22 Sep 2019 23:25:55 EDT',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'PATH' => '/bin:/usr/bin',
  'PHPRC' => '/usr/local/lib/',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'XfcYgnDVWUsAIpEonIAAAAAN',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/50-cao-to-huy-mien-mian.html',
  'REMOTE_ADDR' => '34.237.51.159',
  'REMOTE_PORT' => '45190',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/50-cao-to-huy-mien-mian.html',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.75',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
  'TZ' => 'Asia/Ho_Chi_Minh',
  'UNIQUE_ID' => 'XfcYgnDVWUsAIpEonIAAAAAN',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1576474754.2909390926361083984375,
  'REQUEST_TIME' => 1576474754,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];