Cao Tổ húy Dụ (誘)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Dụ (誘)
(3450,1746)
  • Cao
  • tổ
  • đại
  • lệnh
  • thúc
  • Trương
  • Dụ
  • nhất
  • lang
  • .