Bát Thế húy Tịnh (凈)

Thân sinh

Thông tin

?
21/7/1949
Bát Thế húy Tịnh (凈)
(4380,2834)