Tiên Tổ húy Thịnh (盛)

Thân sinh

Thông tin

1777
12/11/1843
Tiên Tổ húy Thịnh (盛)
(235,122)
Tiên tổ khảo : Tiền thừa học điện trị sự, thăng hương đình thọ lão. Trương trọng công, húy Thịnh, Đinh Dậu niên (1777). Tạ thế Quý Mão niên (1843), Thập nhất ngoạt, thập nhị nhật (12/11) kỵ. Thụy cương trực phu quân.
Tiên tổ tỷ : Tiền thừa phu, Trương chính thất Lê thị , hiệu từ thuận nhụ nhin.

Huynh đệ