Cao Tổ húy Phổ (普)

Thân sinh

Thông tin

?
15/8
Cao Tổ húy Phổ (普)
(3253+1,1726)
Bác Văn
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • đội
 • trưởng
 • thăng
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • thọ
 • lão
 • trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Phổ
 • tự
 • Quang
 • Cẩm
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • .
 • .
 • xứ
 • .
 • Bát
 • ngoạt ,
 • thập
 • ngũ
 • nhật (15/8)
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Dương
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Thuyên
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Bát
 • ngoạt ,
 • thập
 • ngũ
 • nhật (15/8)
 • kỵ
 • .