Viễn Tôn tự Tèo

Thân sinh

Thông tin

1996
?
Viễn Tôn tự Tèo
(6410,4422)

Huynh đệ