Thập Thế tự Bảo

Thân sinh

Thông tin

1991
?
Thập Thế tự Bảo
(6310,4512)

Huynh đệ