Viễn Tôn tự Khải

Thân sinh

Thông tin

1988
?
Viễn Tôn tự Khải
(6210,4311)