Thập Thế tự Khải

Thân sinh

Thông tin

1988
?
Thập Thế tự Khải
(6210,4411)