Thập Thế tự Khải

Thân sinh

Thông tin

1988
?
Thập Thế tự Khải
(9310,7811)