Thập Thế húy Đỏ

Thân sinh

Thông tin

1976
12/4/1976
Thập Thế húy Đỏ
(80100,5612)

Huynh đệ