Bát Thế tự Cô Bính

Thân sinh

Thông tin

1956
?
Bát Thế tự Cô Bính
(6682+2,5262)
Có 3 người con trai và cô con gái
Công đức cho họ là 5 triệu đồng (3/2015 - Tu sửa nhà thờ Can Miễn)

Huynh đệ