Thập Thế húy Cô Nhung

Thân sinh

Thông tin

19/3/1974
19/3/1982
Thập Thế húy Cô Nhung
(42100,4014)
 • Thập thế tổ cô :Viễn
 • Lệnh
 • cô Trương thị
 • huý
 • Nhung
 • Giáp
 • Dần
 • niên(1974)
 • nhất
 • nương
 • .
 • Mất
 • thế
 • Nhâm
 • Tuất
 • niên (1982)
 • tam
 • ngoạt
 • thập
 • cửu
 • nhật (19/3) kỵ
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ