Thập Thế húy Cô Nhung

Thân sinh

Thông tin

19/3/1974
19/3/1982
Thập Thế húy Cô Nhung
(12100,614)
 • Viễn
 • tôn
 • lệnh
 • huý
 • Nhung
 • (Giáp
 • Dần
 • niên)
 • nhất
 • nương
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Tuất
 • niên
 • tam
 • ngoạt
 • thập
 • cửu
 • nhật
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bóng
 • xứ