Cửu Thế húy Cô Tứ

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

1949
1951
Cửu Thế húy Cô Tứ
(5890,3747)
 • Cửu
 • Thế
 • Tổ
 • lệnh
 • huý
 • tứ
 • (Kỷ
 • Sửu
 • niên)
 • nhất
 • nương
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Mùi
 • niên
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯Cơn Sắn
 • xứ