Cửu Thế húy Cô Huệ

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

1944
1944
Cửu Thế húy Cô Huệ
(5690,3727)
 • Cửu
 • Thế
 • Tổ
 • lệnh
 • huý
 • Huệ
 • (Giáp
 • Tuất
 • niên)
 • nhất
 • nương
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Tuất
 • niên
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯Cơn Sắn
 • xứ