Cửu Thế húy Cô Huệ

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

1944
1944
Cửu Thế húy Cô Huệ
(9190,6327)
 • Cửu
 • thế
 • tổ :
 • Lệnh
 • huý
 • Huệ
 • Giáp
 • Thân
 • niên
 • nhất
 • nương
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Nhâm
 • Thân
 • niên (1944)
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 木薯Cơn Sắn
 • xứ