Bát Thế tự Thị Thịnh

Thông tin

1927
?
Bát Thế tự Thị Thịnh
(3282+2,1911)
Bà Sâm