Cửu Thế tự Thị Tuyết

Thân sinh

1913 - 21/7/1945

Thông tin

1937
?
Cửu Thế tự Thị Tuyết
(7593+2,5721)
O Hương