Viễn Tổ húy Chuẩn (准)

Thân sinh

Thông tin

?
26/12
Viễn Tổ húy Chuẩn (准)
(122,314)
Mộ tại nghĩa trang Đội Mốt, phường Thạch Linh
Viên tổ tỷ Lê Thị Huý Bài