Bát Thế húy Phượng (鳳)

Thân sinh

Thông tin

?
10/3/1960
Bát Thế húy Phượng (鳳)
(7980,6636)
 • Bát
 • thế
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • quí
 • Trương
 • huý
 • Phượng
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Canh
 • niên
 • tam
 • ngoạt
 • thập
 • nhật
 • .