Hiển Tổ húy Cô Diệc Danh (諱名)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Cô Diệc Danh (諱名)
(4570,3524)
 • Hiển
 • tổ
 • lệnh
 • trọng
 • Trương
 • tổ
 • huý
 • 亦名Diệc Danh
 • nhất
 • nương
 • .