Hiển Tổ húy Sáu (僇)

Thân sinh

Thông tin

?
1945
Hiển Tổ húy Sáu (僇)
(4370,3433)
 • Hiển
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • thúc
 • Trương
 • huý
 • Sáu
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngang
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhất
 • nhật
 • .