Thập Nhị Thế tự Danh

Thân sinh

Thông tin

2008
?
Thập Nhị Thế tự Danh
(812,2522)

Huynh đệ