Thập Nhị Thế tự Duẩn

Thân sinh

Thông tin

2007
?
Thập Nhị Thế tự Duẩn
(1312,3612)

Huynh đệ