Thập Nhị Thế tự Duẩn

Thân sinh

Thông tin

2007
?
Thập Nhị Thế tự Duẩn
(712,2512)

Huynh đệ