Viễn Tôn tự Phổ

Thân sinh

Thông tin

2001
?
Viễn Tôn tự Phổ
(5011,7712)

Huynh đệ