Cao Tổ húy Tạo (造)

Thân sinh

Thông tin

?
26/6
Cao Tổ húy Tạo (造)
(2653,1535)
 • Cao
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • hương
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • phủ
 • huý
 • Tạo
 • thuỵ
 • chất
 • phác
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Bụi
 • Dứa
 • xứ
 • .
 • Lục
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • lục
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Cao
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • hàng
 • tam
 • hiệu
 • từ
 • thục
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Cồn
 • Bùi
 • xứ
 • .
 • Thập
 • nhất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • cửu
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Trương
 • kế
 • thất
 • Sử
 • thị
 • hàng
 • nhị
 • huý
 • Phúc
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Hương
 • Sơn
 • Phúc
 • Trạch
 • .
 • Cửu
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • ngũ
 • nhật
 • kỵ
 • .