Thập Nhất Thế tự Dũng

Thân sinh

Thông tin

1991
?
Thập Nhất Thế tự Dũng
(3411,2711)
Nghề nghiệp kỹ thuật cơ khí.