Viễn Tôn tự Đạt

Thân sinh

Thông tin

1992
?
Viễn Tôn tự Đạt
(3311,2622)

Huynh đệ