Viễn Tôn tự Quyền

Thân sinh

Thông tin

1986
?
Viễn Tôn tự Quyền
(32111+1,2612)
Cán bộ kỷ thuật ngành điện.
Vợ Nguyễn Thị Lâm sinh 1987 nghề giáo viên.

Huynh đệ