Thập Nhất Thế tự Quyền

Thân sinh

Thông tin

1986
?
Thập Nhất Thế tự Quyền
(43111+1,5612)
Cán bộ kỷ thuật ngành điện.
Vợ Nguyễn Thị Lâm sinh 1987 nghề giáo viên.

Huynh đệ