Viễn Tôn tự Sơn

Thân sinh

Thông tin

1995
?
Viễn Tôn tự Sơn
(3011,2311)