Viễn Tôn tự Duy

Thân sinh

Thông tin

1984
?
Viễn Tôn tự Duy
(25112,2012)

Huynh đệ