Viễn Tôn tự Thanh

Thân sinh

Thông tin

1998
?
Viễn Tôn tự Thanh
(24111,1911)