Viễn Tôn tự Tài

Thân sinh

Thông tin

1989
?
Viễn Tôn tự Tài
(2211,1622)

Huynh đệ