Viễn Tôn tự Tú

Thân sinh

Thông tin

1986
?
Viễn Tôn tự Tú
(21111,1612)

Huynh đệ

Nam tử