Viễn Tôn tự Lịch

Thân sinh

Thông tin

1984
?
Viễn Tôn tự Lịch
(6111,233)

Huynh đệ

Nam tử