Viễn Tôn tự Khương

Thân sinh

Thông tin

1974
?
Viễn Tôn tự Khương
(111+2,113)