Cao Tổ húy Dũng (勇)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Dũng (勇)
(2250,1334)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • huý
 • Dũng
 • nhất
 • lang
 • .