Viễn Tôn tự Vũ

Thân sinh

Thông tin

1986
?
Viễn Tôn tự Vũ
(89101,6322)

Huynh đệ

Nam tử