Viễn Tôn tự Vinh

Thân sinh

Thông tin

1982
?
Viễn Tôn tự Vinh
(88101,6312)
Tốt nghiệp học viện CSND HCM

Huynh đệ

Nam tử