Viễn Tôn tự Sơn

Thân sinh

Thông tin

1987
?
Viễn Tôn tự Sơn
(86101,6111)
Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa HCM
Vợ Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nam tử